Integritetspolicy

Bizzkits integritetspolicy beskriver hur Bizzkit samlar in och bearbetar information om dig. Integritetspolicyn gäller för personuppgifter som du delar med dig av till Bizzkit - exempelvis genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, något av våra evenemang eller som Bizzkit registrerar på webbplatsen www.bizzkit.com. Bizzkit är dataansvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar om Bizzkits integritetspolicy kan ske via kontaktinformationen som anges längst ned i policyn.

Personuppgifter som vi registrerar, i vilket syfte och den rättsliga grunden för bearbetningen

Användningen av bizzkit.com

När du besöker www.bizzkit.com registrerar vi automatiskt information om dig och din användning av webbplatsen som till exempel vilken webbläsare du använder, din IP-adress inkl. din nätverksplats och information om din datorenhet. Uppgifterna registreras bland annat med användningen av cookies. Läs mer om detta i vår cookieinformation.

Syftet med vår registrering är att ta fram statistik och därmed få möjligheten att analysera hur du använder och förflyttar dig på webbplatsen. Utifrån denna information kan vi optimera din användarupplevelse och webbplatsens funktionalitet. Dessutom är syftet med registreringen att kunna rikta marknadsföring inklusive retargeting via Facebook, LinkedIn och Google. Bearbetningen av uppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna värna om våra intressen avseende förbättringar av webbplatsen och visa dig relevanta nyheter om e-handel.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Nyhetsbrev

Vi registrerar din e-postadress när du påbörjar en en prenumeration av vårt nyhetsbrev. Ytterligare information om företag, namn och titel i registreringsformuläret är valfritt och du bestämmer själv om du vill dela denna information med oss. Vi registrerar även uppgifter om var och när du registrerade dig för nyhetsbrevet - och var och när du valde att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. När du får nyhetsbrevet registrerar vi ifall och när du öppnar nyhetsbrevet, vilka artiklar du klickar på mm.

Syftet med registreringen är att vi ska kunna värna om våra intressen avseende utskick av nyhetsbrevet till dig, sammanställa statistik för att optimera vårt nyhetsbrev, marknadsföra våra tjänster och dokumentera ditt samtycke om att motta nyhetsbrevet.

Den rättsliga grunden för bearbetningen är EU:s dataskyddsförordning artikel 6, punkt 1, led f.   

Kontaktformulär

Vi registrerar och bearbetar uppgifter om ditt namn, titel, företag, telefonnummer och e-postadress när du kommunicerar med oss via vårt kontaktformulär.

Syftet med registreringen och bearbetningen är det att vi ska kunna besvara alla frågor som du möjligtvis har och skicka dig efterfrågad information.

Den rättsliga grunden för bearbetningen är EU:s dataskyddsförordning artikel 6, punkt 1, led b, c och f.  

Bizzkits Facebooksida

När du besöker vår Facebooksida ska du vara uppmärksam på att vi använder deras analysverktyget "Page Insigths” för att föra statistik över besökare och få inblick i användarnas beteende på vår sida, inklusive antalet ”likes”, antalet sidvisningar, interaktion med sidan, tillbakadragna ”likes” och omfånget av inlägg mm.

I detta sammanhang registrerar vi och Facebook information som gemensam dataansvarig. När du besöker vår Facebooksida kan du få tillgång till information om denna behandling. Du hittar mer information här. Tillsammans med Facebook har vi tecknat ett avtal om ett gemensamt dataansvar. Du kan läsa avtalet här.

Bilder

I samband med större konferenser, seminarier och evenemang som antingen arrangeras av Bizzkit eller där Bizzkit är partner / sponsor, tas det bilder och filmupptagningar. Bilderna / upptagningarna visas på www.bizzkit.com och / eller på Facebook, YouTube och LinkedIn.

Syftet är att dela stämningsbilder / upptagningar från konferensen / seminariet / evenemanget och använda bilderna i samband med marknadsföringen av liknande konferenser, seminarier och evenemang.

Den rättsliga grunden för bearbetningen är EU:s dataskyddsförordning artikel 6, punkt 1, led a och f.

Legitima intressen som följer av bearbetningen

Som nämnt i föregående stycke sker vår bearbetning av dina personuppgifter delvis på grund av intresseavvägningsregler i dataskyddsförordning artikel 6, punkt 1, led f. Vi har utifrån denna genomfört en avvägning av våra legitima intressen avseende marknadsföring, förbättringar av webbplatsen, säkerheten och förhindra bedrägeri, säkra dina intressen eller grundläggande rättigheter / frihetsrättigheter från att överskridas av våra intressen. Vill du ha mer information om detta, kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges längst ned i policyn.

Delning av personuppgifter

Uppgifter kan överlåtas till externa partners som bearbetar uppgifterna för vår räkning. Vi använder externa partners för bland annat teknisk drift, förbättringar av webbplatsen, utskick av nyhetsbrev och riktad marknadsföring inklusive retargeting. Bland annat delas uppgifter om din e-postadress med MailChimp som hanterar utskicken av våra nyhetsbrev - ifall du har registrerat dig till vårt nyhetsbrev.

Våra externa partners är databearbetare under våra instruktioner och bearbetar data som vi är dataansvariga för. Vi har ingått skriftliga databearbetningsavtal med alla databearbetningsföretag som bearbetar personuppgifter för vår räkning.

Tre av våra databearbetare, Google Analytics v/Google LLC, Facebook Inc och LinkedIn Corporation är baserade i USA. Lämpliga skyddsåtgärder för dataöverföring till USA säkras genom databearbetarnas certifiering under EU-U.S. Privacy Shield - se EU:s dataskyddsförordning art. 45.

Kopia av Google LLCs certifiering

Kopia av Facebook Inc. certifiering

Kopia av Linkedin Corporations certifiering

Dina rättigheter

För att skapa insyn i bearbetningen av dina uppgifter, informerar vi dig som dataansvarig om dina rättigheter.

Indsigtsretten

Du er altid berettiget til at anmode os om hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvad formålet med vores registrering er, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt hvor oplysningerne stammer fra. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal vi bede dig sende en skriftlig anmodning til info@bizzkit.com. Vær opmærksom på, at du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, som du giver dig ud for at være.  

Rätten till insyn

Du har alltid rätten att fråga oss om vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vad syftet är med vår registrering, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifter som det eventuella finns och var uppgifterna härstammar ifrån. Du har rätten att få en kopia av alla personuppgifter som vi bearbetar om dig. Om du vill få en kopia av dina personuppgifter, ber vi dig att skicka en skriftlig begäran till info@bizzkit.com. Var uppmärksam på att du kan bli ombedd att bevisa att du är den som du utger dig för att vara.   

Rätten till rättelser

Du har rätten att få felaktiga personuppgifter om dig rättade av oss. Om du upptäcker fel i uppgifterna som vi har registrerat om dig, ber vi dig att skriva till oss på info@bizzkit.com för att få dem rättade.

Rätten till radering

I vissa fall har du rätten att få hela eller delar av dina personuppgifter raderade av oss. Detta kan till exempel vara fallet om du återkallar ditt samtycke och vi har inte någon annan rättslig grund för fortsatt bearbetning.  

Rätten att begränsa bearbetningen till lagring

Du har i vissa fall rätten att få begränsad bearbetning av dina personuppgifter till att endast bestå av lagring, till exempel om du anser att informationen vi bearbetar om dig inte är korrekt.

Rätten till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätten att få personuppgifterna, som du har gett oss, levererade i en strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format samt rätten att överföra denna information till annan dataansvarig.

Rätten till invändning

Du har alltid rätten att invända mot vår bearbetning av dina personuppgifter avseende direkt marknadsföring, bland annat den profilering som sker för att vi ska kunna rikta vår direkta marknadsföring. Du har också rätten att när som helst, för skäl som rör din personliga situation, invända mot den bearbetning av dina personuppgifter som vi utför på grundval av våra legitima intressen enligt ovanstående stycke.

Rätten att återkalla samtycket

Du har alltid rätten att återkalla ett samtycke som du har givit oss för en specifik bearbetning av dina personuppgifter, inklusive återkalla samtycket för exempelvis vårt nyhetsbrev. Om du vill avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev, ska du bara följa instruktionerna här.

Rätten att klaga

Du kan alltid lämna in ett klagomål om vår bearbetning av dina personuppgifter till Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 Köpenhamn K, Danmark. Du kan bland annat lämna in ditt klagomål via e-post till dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Radering av persondata

Uppgifterna som vi har registrerat avseende din användning av webbplatsen raderas automatiskt när du inte har besökt webbplatsen på 14 månader.

Uppgifter som registreras i samband med att du påbörjar en prenumeration av vårt nyhetsbrev raderas när du återkallar ditt samtycke / avslutar prenumerationen av nyhetsbrevet. Vi kan däremot spara dokumentationen för ditt givna samtycke i två år efter att vi skickat dig det sista nyhetsbrevet.

Din säkerhet

Bizzkit har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller försämring och mot obehörigt röjande eller missbruk.

Kontakta oss

Bizzkit (ägs av  Hesehus A/S) är dataansvarig för personuppgifterna som inhämtas via www.bizzkit.com.Om du har frågor eller kommentarer avseende vår integritetspolicy, eller vill använda en eller flera av dina rättigheter, är du välkommen att kontakta:

Bizzkit
Englandsgade 24
DK-5000 Odense C
Tlf.: +45 70 22 09 09
info@bizzkit.com

Ändringar av integritetspolicyn

Om vi vid något tillfälle utför ändringar i vår integritetspolicy, kommer du att informeras om detta vid ditt nästa besök på vår webbplats.  Detta är version 2 av Bizzkits integritetspolicy daterad den 20.12.2019.